Š.g. 18.maijā tika saņemts IKVD lēmums par skolas akreditāciju. 

Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.831 34.1.apakšpunktā, 35.1.apakšpunktā, 60.1.apakšpunktā, 60.5.apakšpunktā, 68.1.apakšpunktā un 68.4.apakšpunktā noteikto un akreditācijas komisijas priekšlikumu, kvalitātes dienests nolemj:

1.      akreditēt izglītības iestādi uz sešiem gadiem;

2.      akreditēt izglītības programmu Pamatizglītības programma (kods 21011111, licence Nr. V-1542, īstenošanas vietas adrese: Krasta iela 6, Lubāna, Lubānas novads) uz sešiem gadiem;

3.      akreditēt izglītības programmu Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011, licence Nr. V-1587, īstenošanas vietas adrese: Krasta iela 6, Lubāna, Lubānas novads) uz sešiem gadiem.

         

          Izglītības iestādes darbības un izglītības programmu Pamatizglītības programma (kods 21011111, licence Nr. V-1542), Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011, licence Nr. V-1587) īstenošanas kvalitāte novērtēta ar vērtējuma līmeni „labi” un “ļoti labi” šādos kritērijos:

  „labi” – „Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas”, ,,Mācīšanas kvalitāte”, ,,Mācīšanās kvalitāte”, ,,Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa”, ,,Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts”, ,,Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)”, ,,Atbalsts karjeras izglītībā”, ,,Atbalsts mācību darba diferenciācijai”, ,,Mikroklimats”, ,,Iekārtas un materiāltehniskie resursi”, ,,Personālresursi”, ,,Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana”, ,,Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība”;

  ,,ļoti labi” – ,,Atbalsts personības veidošanā”, ,,Sadarbība ar izglītojamā ģimeni”, ,,Fiziskā vide un vides pieejamība”, ,,Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām”. 

Skaititajs

Today 3

Yesterday 9

Week 48

Month 488

All 17695

Currently are 25 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions