Kārtība, kādā tiek organizēts darbs Lubānas vidusskolā, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus COVID - 19 laikā

Izdota saskaņā ar MK noteikumiem Nr.360 (09.06.2020.)

 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19

 infekcijas izplatības ierobežošanai”

I.Vispārīgie noteikumi

1.      Kārtība nosaka pasākumu kopumu, kas ietver Lubānas vidusskolā (turpmāk - Skola) 09.06.2020. MK noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteiktos pamatprincipus attiecībā uz mācību un audzināšanas darba organizāciju, informēšanu Covid – 19 saslimšanas gadījumā, savstarpējās komunikācijas, distancēšanās un higiēnas ievērošanu, Skolas izglītojamo un darbinieku veselības stāvokļa uzraudzību.

2.      Ar direktora rīkojumu Skolā tiek norīkotas atbildīgās personas, kuras koordinē noteiktās kārtības ieviešanu un uzraudzību:

2.1.   Higiēnas, distancēšanās un personu veselības stāvokļa uzraudzība - skolas medmāsa,

2.2.        Mācību un audzināšanas darba organizācija - direktora vietniece mācību un audzināšanas jomā.

3.      Kārtība ir saistoša Skolas izglītojamiem, darbiniekiem un izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem, saskaņojot mācību procesa maiņu ar dibinātāju.

II. Mācību darba organizācija

4.      Saskaņā ar Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas ieteikumiem skola realizē mācību procesa “A” modeli:

4.1.        1.-12.klases mācās klātienē,

4.2.        7.-12.klasei - līdz 20 % iespējamas mācības arī attālināti.

5.      Mācību procesa modelis var tikt mainīts, izvērtējot epidemioloģisko stāvokli Skolā, pašvaldībā, valstī, organizējot mācību procesa “B” vai “C” variantu.

6.      Viena klase, grupa tiek uzskatīta par noslēgtu kopu.

7.      Mācību stundas iespēju robežās tiek plānotas kā bloka stundas ( divas vai trīs laikā pēctecīgas viena mācību priekšmeta mācību stundas). Sporta stundas pēc iespējas tiek plānotas ārpus Skolas telpām, izmantojot sporta inventāru un mācību līdzekļus.

8.      Attālinātā mācību laikā izglītojamie veic skolotāja noteikto patstāvīgo darbu mājās vai piedalās tiešsaistes stundās, izmantojot ZOOM platformu.

9.       Izglītojamiem ir pienākums pilnā apmērā iesaistīties gan klātienes, gan attālinātajā mācību procesā.

10.   Mācību procesā tiek nodrošināta mācību satura apguve atbilstoši mācību priekšmetu standartiem, Skolā licencētajām un akreditētajām programmā.

11.   Starp mācību stundām paredzēti 10 minūšu pārtraukumi.

12.   Lai mazinātu klašu plūsmu pārklāšanos, mācību priekšmeta skolotājs vai cita atbildīgā persona var organizēt pārtraukumu arī citā laikā, ievērojot mācību stundai paredzēto darba kopējo laiku - 40 minūtes un pārtraukumu starp mācību stundām.

13.   Skolotāji mācību stundas laikā vai pārtraukumā iespēju robežās nodrošina izglītojamiem dinamiskās pauzes.

14.   No pirmās līdz piektās klases izglītojamos uz nākamo stundu  pavada klases audzinātājs vai mācību priekšmeta skolotājs.

15.   Pēc ierašanās skolā izglītojamais dodas uz garderobi - 1.-5.klases 3.stāvā, 6.-8.klases un 10.-11.klase uz garderobi 1.stāvā, 9.un 12.klases uz savām klasēm 1.stāvā. No garderobes izglītojamais nekavējoties dodas uz mācību stundu sarakstā norādīto mācību telpu, neuzturoties Skolas koplietošanas telpās.

16.   Mācību stundu laiki:

0.stunda

8.05-8.45

1.stunda

8.50 - 9.30

2.stunda

9.40 - 10.20

3.stunda

10.30 - 11.10

1.pusdienu starpbrīdis 1.-4.kl.

11.10 - 11.30

4.stunda

11.30 - 12.10

2.pusdienu starpbrīdis 5.-6.kl., 8.kl., 12.kl.

12.10 - 12.30

5.stunda

12.30 - 13.10

3.pusdienu starpbrīdis 7.kl., 9.-11.kl.

13.10 - 13.30

6.stunda

13.30 - 14.10

7.stunda

14.20 - 15.00

8.stunda

15.10 - 16.00

 

17.  Izglītojamie nedrīkst atstāt skolu līdz mācību stundu beigām.

18.  Pēc mācību stundām vai interešu izglītības nodarbībām izglītojamie pamet skolas telpas, lieki neuzkavējoties skolā.

19.   Pagarinātās dienas grupas no 1. līdz 4.klasei vienas klases izglītojamiem notiek pie klases audzinātājas saskaņā ar pagarinātās dienas grupas grafiku.

20.   Konsultācijas, individuālās un fakultatīvās nodarbības notiek saskaņā ar grafiku.

21.   Nepieciešamības gadījumā Skola izstrādā un īsteno individuāli pielāgotu mācību plānu, nodrošinot atgriezenisko saiti izglītojamiem, kas saskaņā ar valsts noteiktajām nostādnēm atrodas pašizolācijā vai mājas karantīnā un kuriem ir iespējams mācīties attālināti.

22.   Izglītojamo iesaiste projektos “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” un “Latvijas skolas soma” tiek realizēta gan klātienē, gan attālināti.

III. Audzināšanas darba organizācija

23.   Organizējot Skolā ārpusstundu nodarbības, tai skaitā izglītojamo interešu izglītības pulciņus:

23.1.    Tiek nodrošināta distancēšanās viena interešu izglītības pulciņa ietvaros, ievērojot interešu izglītības pulciņa darba nosacījumus.

23.2.    1.-4.klašu izglītojamie līdz interešu izglītības pulciņu sākumam, uzturas savas klases norādītajā kabinetā. Uz interešu izglītības nodarbību dodas 5 minūtes pirms tā sākuma.

23.3.    5.-12.klašu izglītojamie uz interešu izglītības nodarbību ierodas skolā ne ātrāk kā 10 minūtes pirms sākuma.

23.4.      Interešu izglītības pulciņu dalībnieku skaits ne vairāk par 25 (divdesmit pieci) dalībniekiem, ja to pieļauj telpas lielums.

23.5.      Organizējot ārpus mācību pasākumus, izvērtējot riskus, priekšroka tiek dota ārpusstundu pasākumiem, kuros:

23.5.1.       piedalās viena klase vai grupa,

23.5.2.       pasākumiem ārpus telpām.

23.6.     Mācību ekskursijas sadarbībā ar uzņēmumiem, muzeju, izstāžu organizētājiem u.c. tiek plānotas, nodrošinot apmeklētāju plūsmu nepārklāšanos.

24.   Klašu audzinātāji klašu stundās izglītojamos iepazīstina ar šo kārtību, ko izglītojamais apstiprina ar savu personisko parakstu instruktāžu žurnālā. Klases audzinātājs ir atbildīgs par kārtības ievērošanu.

25.   Klašu audzinātāji klašu audzināšanas stundās iekļauj jautājumus par:

25.1.    pareizu higiēnu,

25.2.    distancēšanos,

25.3.    veselības stāvokļa uzraudzību,

25.4.    informēšanu un komunikāciju.

26.   Interešu izglītības pedagogi 22.punktā ietverto informāciju iekļauj savā darba plānā un veic izglītojamo instruktāžu.

27.   Klašu audzinātāji sadarbojas ar izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem epidemioloģisko drošības pasākumu ievērošanas uzraudzībā, tai skaitā par regulāru izglītojamo likumisko pārstāvju informēšanu par mācību un audzināšanas procesa organizēšanu skolā.

28.   Mācību priekšmetu pedagogi sadarbojas izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem par atbalstu konkrētā mācību priekšmeta ietvaros.

IV. Izglītojamo ēdināšanas nodrošināšana

29.   Izglītojamo ēdināšana tiek organizēta, ievērojot Covid - 19 infekcijas izplatības ierobežojošus pasākumus.

30.   Izglītojamo ēdināšana tiek nodrošināta trīs pusdienu starpbrīžos (20 minūtes katrs starpbrīdis), ievērojot šādu kārtību:

30.1.    1. - 4.klašu izglītojamie uz un no Skolas ēdamzāles dodas dalījumā pa klasēm klases audzinātājas vai citas atbildīgās personas pavadībā, ievērojot apstiprināto ēdināšanas laika grafiku,

30.2.    5. - 12.klašu izglītojamie uz Skolas ēdamzāli dodas tā priekšmeta skolotāja pavadībā, pie kura notika mācību stunda,  ievērojot apstiprināto ēdināšanas laika grafiku.

30.3.    5.-8. klašu audzinātājiem pusdienu starpbrīdī jāatrodas pie savām klasēm.

31.  Kārtības noteikumi ēdināšanas laikā:

31.1.    ēdamzāles priekštelpā tiek nodrošināta roku mazgāšanas iespēja ar siltu ūdeni un ziepēm,

31.2.    katrai izglītojamo klases grupai ēdināšana tiek nodrošināta pie klasei norādītā galda,

31.3.    1.-12. klasēm ēdināšana tiek organizēta pie iepriekš saklātiem galdiem, uz kuriem ir izvietotas ēdienu porcijas,

31.4.    ēdamzālē starp klasēm tiek nodrošināta divu metru distancēšanās  starp divu klašu grupu ēdināšanai paredzēto galdu, vai starp klašu grupām,

31.5.    netīros traukus izglītojamie pienes pie trauku mazgāšanas telpas durvīm un nodod virtuves darbiniecei.

32.  Pirmajā un otrajā pusdienu starpbrīdī kārtību ēdamzālē nodrošina klašu audzinātāji.

33.  Trešajā pusdienu starpbrīdī kārtību 1.stāva dežūrskolotājs.

34.  1.-4.klašu izglītojamiem tiek nodrošināts launags - piens plkst.14.20.

V. Veselības uzraudzība un izolācijas nosacījumi

34. Izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem katru rītu ir jānovērtē sava bērna veselības stāvoklis. 

35. Pirms ierašanās Skolā, tai skaitā darba dienas ietvaros, savs veselības stāvoklis ir jānovērtē Skolas darbiniekiem

36. Skolā netiek pieļauta personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne.

37. Katru rītu izglītojamiem, ierodoties Skolā, Skolas medmāsa un /vai cita atbildīgā persona veic izglītojamo veselības stāvokļa novērtējumu, mērot ķermeņa temperatūru (mērīšanai tiek izmantots distances termometrs).

38. Ja izglītojamam ierodoties vai dienas gaitā atrodoties Skolā tiek konstatētas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, paaugstināta ķermeņa temperatūra), Skolas medmāsa vai atbildīgā persona:

38.1. izolē izglītojamo atsevišķā telpā, un, ja nepieciešams, atbilstoši izglītojamā vecumam nodrošina pieaugušā klātbūtni. Lai novērstu darbinieka inficēšanos risku, izglītojamais un darbinieks lieto sejas medicīniskās aizsargmaskas,

38.2. informē Skolas direktoru,

38.3. sazinās ar izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem, kas ierodas pēc izglītojamā.

39. Izglītojamais pēc atbilstošas ārstēšanas var atgriezties Skolā saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem un, uzrādot ārsta izziņu ar atļauju apmeklēt izglītības iestādi. 

40. Izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem ir pienākums ievērot pašizolācijas, mājas karantīnas un izolācijas nosacījumus saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 360.

41. Izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem ir pienākums informēt Skolu (klases audzinātāju) par izglītojamā prombūtnes iemeslu.

42. Izglītojamā likumiskie pārstāvji nekavējoties informē Skolas atbildīgo personu (medmāsa, tālr. 26258424), ja izglītojamam konstatēta Covid-19 infekcija.

43. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk izglītojamiem un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, Skola rīkojas atbilstoši infekcijas slimību ierobežošanas kārtībai, izolē izglītojamos, nodrošinot pieaugušā klātbūtni, lieto sejas maskas un mutes/deguna aizsegus, sazinās ar izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem un nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk – SPKC) attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam.

44. Ja izglītojamajam vai Skolas darbiniekam tiek konstatēta Covid-19 infekcija, un šis gadījums ir epidemioloģiski saistīts ar Skolu, SPKC epidemiologi nosaka īpašus pretepidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai un sniedz individuālas rekomendācijas Skolas vadībai, iesaistītajām personām, kā arī lemj par karantīnas noteikšanas nepieciešamību atsevišķai klasei vai iestādei. 

VI. Higiēnas nodrošināšana

45. Ienākot Skolas telpās, izglītojamiem un Skolas darbiniekiem tiek nodrošināta dezinfekcijas iekārtas izmantošana.

46. Katrā Skolas ēkas stāvā tiek nodrošināta dienas apkopēju dežūras visā mācību darba laikā, kuras pienākumos pēc apstiprināta darba grafika ir:

46.1. veikt koplietošanas telpu uzkopšanu pēc izstrādātā telpu uzkopšanas grafika,

46.2. veikt koplietošanas virsmu (durvju rokturu, galda virsmu, tualetes virsmu, ūdens krānu) dezinfekciju,

46.3. nodrošināt gaiteņu vēdināšanu katras mācību stundas laikā ne mazāk par 10 minūtēm.

47. Skolas telpās izglītojamiem un darbiniekiem nodrošināta roku mazgāšanu ar ūdeni un ziepēm.

48. Skolā tiek nodrošināta mācību kabinetu atslēgšana no pulksten 7:45 izglītojamiem, kuri ieradušies Skolā. Atbildīgais par mācību klases telpas atslēgšanu ir norīkotā atbildīgā persona par klases telpu, ēkas dežurants vai cita norīkota atbildīgā persona.

49. Pie skolas medmāsas un ēkas dežuranta tiek uzglabātas vienreizējās medicīniskās aizsargmaskas neparedzētiem apstākļiem.

50. Skolas gaiteņos un koplietošanas telpās tiek izvietota informācija ar atgādinājumiem par higiēnas normu ievērošanu.

51. Izglītojamie izmanto mācību kabinetam tuvāko koplietošanas telpu un sanitāros mezglus.

52. Skola nodrošina, ka izglītojamie un darbinieki pēc iespējas lieto tikai personīgos rakstāmpiederumus un mācību līdzekļus. Skolotāji skaidro un iespēju robežās mazina to nodošanu no vienas personas citai.

VII. Distancēšanās pasākumu nodrošināšana

53. Skolas darbiniekiem un izglītojamiem redzamās vietās tiek izvietotas skaidri salasāmas norādes par 2 m distances ievērošanu no citām personām. 

54. Izglītojamiem un Skolas darbiniekiem iespēju robežās ir jāievēro spēkā esošie savstarpējās distancēšanās noteikumi.

55. Izglītojamo pārvietošanās uz noteikto Skolas vietu (klases telpu, ēdnīcu u.tml.) notiek pa īsāko ceļu. 

56. Lai ievērotu plūsmu nepārklāšanos un distancēšanos, vienas kāpnes izmanto kā augšupejošas, otras kā lejupejošas.

57. Izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem mācību procesa laikā skolā ieeja tiek aizliegta, izņemot, apmeklējot Skolas vadību. Ierodoties skolā visām trešajām personām ir jāreģistrējas pie dežuranta un jālieto sejas aizsargmaska.

58. Izglītojamo likumiskiem pārstāvjiem saziņai ar Skolu (klases audzinātāju, mācību priekšmeta skolotāju, lietvedību u.tml.) izmantot e-klasi, tālruni vai e-pastu.

59. Trešo personu (ārpakalpojumu sniedzēju, pašvaldības darbinieku, saimnieciskā darba nodrošināšanas personu u.c.) uzturēšanās Skolā iepriekš attālināti jāsaskaņo ar Skolas direktoru, direktora vietnieku vai nekustamā īpašuma apsaimniekotāju. Ierodoties skolā, pie Skolas dežuranta jāreģistrējas, jālieto sejas aizsargmaska, jāievēro Skolā noteiktie epidemioloģiskie drošības noteikumi.

60. Izglītojamo ieiešana skolā tiek organizēta pa centrālo ieeju, iziešana no skolas - pa Skolas sētas izeju.

61. Izglītojamo uzturēšanās kārtību garderobē no rīta uzrauga un nodrošina 1.stāva dežūrējošā apkopēja.

62. Izglītojamo uzturēšanās kārtību sporta kompleksa ģērbtuvēs uzrauga un nodrošina sporta skolotāji, sporta interešu izglītības pulciņu vadītāji.

VIII. Noslēguma jautājumi

63. Ar kārtību tiek iepazīstināti Skolas darbinieki, izglītojamie un izglītojamo likumiskie pārstāvji. Iepazīšanos ar kārtību Skolas darbinieki un izglītojamie apstiprina ar savu personisko parakstu. Tā tiek publicēta skolas mājas lapā skola.lubana.lv.

64. Kārtībā var tikt veikti grozījumi atbilstoši valstī noteiktajam epidemioloģiskajam stāvoklim.

65. Kārtība saskaņota ar Skolas dibinātāju un apstiprināta ar 2020.gada 21.augusta Skolas vadības Rīkojums Nr.32.

 

 

Direktore Iveta Peilāne

 

 

Skaititajs

Today 0

Yesterday 11

Week 55

Month 432

All 21223

Currently are 8 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Lubānas apvienības pārvaldes vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit.