Kopš 2018./2019.mācību gada 2.semestra Lubānas vidusskolā tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb “PuMPuRS”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Projekta darbības paredz, ka katram projektā iesaistītajam skolēnam tiek nodrošināts konsultatīvais atbalsts, saskaņā ar individuālo atbalsta plānu (turpmāk – IAP), kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai.

 Aizvadītajos mācību gados palīdzību projekta ietvaros ieguvuši 47 skolēni. 2020./2021.m.g. 1. semestrī tika sagatavoti un realizēti 22 IAP, 2. semestrī - 24 skolēniem ir iespēja gūt atbalsta pasākumus, kuru ietvaros tiek piedāvātas individuālās konsultācijās konkrētā mācību priekšmetā, kā arī gūt konsultatīvo atbalstu, kas ir īpaši svarīgi attālināto mācību laikā. Dažreiz ir nepieciešama tikai neliela palīdzība, lai atkal rastos motivācija turpināt mācības.

Svarīga ir arī sadarbība ar vecākiem. Skolotāji informē un konsultē vecākus, iesaista mācību procesā, jo ne vienmēr skolēnam ir vēlme regulāri apmeklēt nodarbības, pārvarēt grūtības. Ļoti svarīga ir skolēna, skolotāja, vecāku pozitīva, uz kopīgu mērķi virzīta komunikācija.

Izvērtējot kopīgā darba rezultātus, projektā iesaistītie pedagogi atzīst, ka pirmos semestros īpašas izmaiņas skolēnu panākumos nejuta, taču mērķtiecīgais darbs šajā brīdī jau rezultējas ar pārmaiņām: skolēniem pilnveidojušās gan zināšanas, gan prasmes noteiktos mācību priekšmetos, līdz ar to arī iekšējā pārliecība par savu varēšanu. Arī mācību rezultāti par to liecina - visi skolēni, kas darbojās šajā projektā, ir ieguvuši gan pamatizglītību, gan vidējo izglītību.

Lubānas apvienības pārvaldes vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), papildus informāciju skat. šeit.